Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Vanaf 25 mei 2018 is de AGV van toepassing!

Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als therapeut ben ik verplicht om de onderstaande informatie met u te delen.

 

Uw PRIVACY (AGV 25 mei 2018)

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg.
Dit is ook een wettelijke plicht o
pgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken/ behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik , na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bv. een huisarts. 

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • als behandelende therapeut als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier.
 • een wettelijke geheimhoudingsplicht heb.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 

 • om andere zorgverleners te informeren, bijv. als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. 
  Dit gebeurt alleen met  uw expliciete toestemming   
 • Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van uw gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet toestemming vragen.

Deze gegevens blijven in het cliëntendossier, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorg nota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw 
zorgverzekeraar. Te weten,

 • Naam - Adres - Woonplaats - Geboortedatum
 • datum consult - korte omschrijving van de behandeling - kosten van het consult.

Patricia Stamm'ler | Ruyghweg 11 | 1781 DA DEN HELDER | 06-53531697 | info@Dayala.nl | Rabobank: NL 54 RABO 0330692453 | KvK: 37108650 | BTW ID: NL002090264B71 (2020)